+31 (0)546 49 10 29

Winkelwagen 0
€ 0,00

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Handelsonderneming H. Elferink, Van Weerden Poelmanweg 11 7602 PC Almelo. Inschrijvingsnummer K.v.K. 06061975

 

1. Geldigheid van deze voorwaarden

1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, offer- tes en/of opdrachten door ons met kopers aangegaan. In deze voorwaarden wordt onder levering verstaan de levering van goederen en/of het verrichten van diensten.

1.2  De “Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden” blijven op de levering van kracht, ongeacht ieder andersluidend beding van de koper dat niet uitdrukkelijk en gespecifi- ceerd een afwijking van één van onze vooraarden inhoudt. Aan een enkele verwijzing naar de algemene inkoopvoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

1.3  Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden van verkoopster heeft gekocht wordt geacht bij eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, tele- fonisch, per fax of op andere wijze opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijk- heid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order schriftelijk is bevestigd.

 

2. Aanbiedingen

2.1  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld, zijn alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, vrijblijvend. Een vrijblijvende aanbieding kan door ons binnen vijf kalenderdagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan worden herroepen. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2  Wij hebben het recht om een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren. Aanbiedingen of afspraken van vertegenwoordigers of andere personeelsleden binden ons eerst na schriftelijk bevestiging door een daar toe bevoegd persoon.

2.3  De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere hef- fingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4  Toezending van aanbiedingen en/of prijslijsten verplicht ons niet tot levering.

 

3. Afwijkingen

3.1  Geringe afwijkingen in kwaliteit, specificaties e.d., welke uit technisch oogpunt niet kunnen worden voorkomen, dan wel volgens de handelsusances algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame.

3.2  Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.

3.3  Hout is een natuurproduct, wij geven geen garantie op eventuele werking en/of scheu- ren van alle uit hout vervaardige delen van producten of geheel houten producten.

 

4. Annulering en wijziging

4.1  Bij annulering van een aan ons verstrekte opdracht zijn alle door ons terzake van die opdracht gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever, met dien verstande, dat de opdrachtgever in ieder geval gehouden is terzake van annuleringskosten mini- maal 10% van de hoofdsom aan ons te voldoen, zonder dat wij gehouden zijn aan te tonen dat de gemelde kosten daadwerkelijk door ons zijn gemaakt.

4.2  Het bepaalde in het voorgaande artikel geldt onverminderd ons recht op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende scha- de. Voor een annulering is toestemming vereist.

4.3  Tussentijdse wijzigingen van een opdracht of overeenkomst worden slechts na schrif- telijke bevestiging onzerzijds geacht door ons te zijn aanvaard.

 

5. Prijzen

5.1  De door ons opgegeven prijzen zijn altijd exclusief BTW.

5.2  Prijzen kunnen door ons gewijzigd worden. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen. Indien zich vervolgens prijsverhogingen mochten voordoen dan behouden wij ons het recht voor om het prijsverschil aan de cliënt door te berekenen.

5.3  Indien de prijsstijging meer dan 10% van de oorspronkelijke waarde bedraagt heeft de koper het recht om binnen 7 dagen na opgave van de prijsverhoging de overeen- komst te ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van dit artikel geeft geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

5.4  Verleende kortingen worden per transactie verleend en geven geen enkel recht op gelijke kortingen bij volgende transacties.

 

6. Levering en verzending

6.1  Alle leveringen zijn af ons magazijn Almelo, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2  De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschik- king worden gesteld. Indien de koper afname weigert of nalatigheid is met het ver- strekken van instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zijn wij gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de koper.

6.3  Levering vindt plaats op het moment dat goederen ons terrein respectievelijk ons magazijn verlaten.

6.4  Het risico van verlies, vernietiging en/of schade aan de goederen gaat over op de koper op het moment van levering

6.5  Opgegeven levertijden zullen nimmer te zijn beschouwen als fatale termijn en worden bij benadering vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen.

 

7. Garantie

7.1  Op nieuwe apparaten verlenen wij een garantie van op de onderdelen voor een periode van 12 maanden na levering. Dit betekend dat onze garantie zich beperkt tot het gratis verstrekken van nieuwe onderdelen en dus geen betrekking heeft op reis- en voorrijdkosten en uurlonen. Het defecte onderdeel dient kosteloos aan ons geretour- neerd te worden.

7.2  Buiten iedere garantie vallen: koelmiddelen, smeermiddelen, (plexi)glas, verlichting, pakkingen en accessoires.

7.3  Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek aan het geleverde is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, wijzigingen, pogingen tot wijzigingen, bewerking of verwerking op een andere wijze dan voorgeschreven, onjuiste opslag of onderhoud door de koper en/of een door hem ingeschakelde derde(n), zonder onze schriftelijke toestemming.

 

8. Reclames

8.1  Eventuele reclames dienen binnen 8 dagen na levering der zaken of verrichting van de diensten schriftelijk aan ons gemeld te worden.

8.2  Kleine onregelmatigheden als een krasje of een deuk geven geen recht op reclame. Dit komt ook tot uitdrukking in onze slogan “kijk niet naar een krasje of een deuk, kijk naar de prijzen die zijn leuk”. Deze slogan staat ook vermeld op al ons briefpapier en facturen.

8.3 Door ons geleverde zaken worden binnen de onder de 8.1 gemelde periode slechts teruggenomen indien deze na voorafgaand overleg met ons in goede staat onbescha- digd en in de oorspronkelijke verpakking franco in ons magazijn worden afgeleverd.

8.4 De waarde van de retour ontvangen zaken wordt, onder aftrek van alle gemaakte kosten o.m. voor transport, douanebehandeling, eventuele verzekering etc. met de opdrachtgever verrekend. Retourzendingen, waarover niet vooraf met ons schriftelijke overeenstemming is bereikt, worden niet aanvaard.

8.5 Reclames terzake van facturen dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij ons te worden gemeld. 

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Alleen de door ons geleverde zaken, welke tekortkomingen vertonen of gebrekkig blijken te zijn, komen - naar onze keuze - voor herstel, vervanging of restitutie in aan- merking waarvan koper onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het rechtstreekse gevolg zijn van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor wij rechtens aansprakelijk zijn indien en voor zover fouten en/of gebreken onder normale omstandigheden, met normale deskundigheid en bij normale oplettendheid en vakkennis voorkomen hadden kunnen worden.

9.2 Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitdruk- kelijk uitgesloten.

9.3 Aansluitend op het vorige lid, sluiten wij uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid voor gevolg- c.q. bedrijfsschade uit. Onder gevolgschade dient met name begrepen te wor- den, die schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, aan in de koel- en vriesappa- raten opgeslagen en bewaarde goederen alsmede de schade ontstaan door consump- tie en/of enig andere wijze van toepassing en gebruik van voornoemde goederen.

9.4 Onze aansprakelijkheid beperkt zich in alle gevallen tot het bedrag der uitkering van onze verzekeraar in voorkomende gevallen.

9.5 De koper is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, scha- de en interesten, welke door ons mochten zijn ontstaan als direct gevolg of indirect gevolg van vorderingen door derden op ons terzake van voorvallen, daden of nalatig- heden waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. 

 

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door ons geleverde en nog te leveren zaken blijven onze eigendom totdat alle vorderingen die wij hebben of zullen verkrijgen op koper uit de leveringsovereenkomst of een vergelijkbare overeenkomst, en uit alle bijbehorende werkzaamheden inclusief eventuele kosten en rente, volledig heeft betaald.

10.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste ver- zoek van de verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vor- deringen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

10.3 De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.

10.4 De verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebereke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal de verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de verkoper.

10.5 Voornoemde onder a t/m d opgenomen bepalingen laten de overige aan de verkoper toekomende rechten onverlet. 

 

11. Betalingscondities

11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden bij of voor levering, zonder enige korting voor contante betaling.

11.2 In andere gevallen dient de betaling te geschieden binnen 8 dagen na de factuurda- tum op een door ons aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

11.3 Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur is de koper van rechtswege in verzuim zonder dat enige enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de wederpartij gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente plus 2% over het ver- schuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim.

11.4 Alle gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten die wij moeten maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn voor rekening van de in verzuim zijnde koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het uitstaande bedrag inclusief de even- tueel verschuldigde rente, e.e.a. met een minimum van € 150,00. De opdrachtgever dient de werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten te voldoen, dus ook indien deze boven het door het betreffende Gerecht gehanteerde liquidatie tarief uitkomen. De opdrachtgever dient derhalve de rekening van de advocaat, de procureur en de deur- waarder te voldoen, alsmede alle mogelijk andere gerechtelijke kosten.

11.5 Het is de wederpartij niet toegestaan bij wijze van compensatie betalingsverplichtingen van verkoopster uit andere hoofde dan deze overeenkomst in mindering te brengen op hetgeen de wederpartij terzake van deze overeenkomst is verschuldigd.

11.6 Koper is niet gerechtigd betalingen op te schorten wegens beweerde ondeugdelijke leveringen.

11.7 Wij behouden ons het recht voor de door de koper gedane betaling te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten vervolgens in mindering van de openge- vallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

 

12. Verwijderingsbijdrage

Conform de door het Europese Parlement vastgelegde wettelijke richtlijn 2002/96/RG welke in Nederland is omgezet in het Besluit Beheer Elektrische Apparaten zijn wij wettelijk verplicht om vanaf 1 oktober 2005 op alle koel- en vriesapparaten een verwijderingsbijdrage door te berekenen op de factuur. Hiervoor zullen door ons de wettelijk vastgestelde tarieven gehanteerd worden. Dealers dienen deze verwijderingsbijdrage 1 op 1 weer aan hun klanten door te berekenen. Over de verwijderingsbijdrage dient BTW geheven te worden. 

 

13. Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Op al onze overeenkomsten en transacties is uitsluitend Nederlands recht van toepas- sing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

13.2 Alle geschillen en vorderingen, welke tussen ons en de opdrachtgever mochten zijn ontstaan, zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

13.3 Wij zijn steeds gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen.